Стратегія діяльності

(Прийнято рішенням Правління
Регіонального Екологічного Центру
„РЕЦ-Київ“ 14 грудня 2000 року)
Стратегія діяльності Регіонального Екологічного Центру „РЕЦ-Київ“

Регіональний екологічний центр„РЕЦ-Київ“ (далі —РЕЦ-Київ) був утворений Постановою Кабінету Міністрів України за № 689 від 24 квітня 2000 року „Про утворення Регіонального екологічного центру„РЕЦ-Київ“ на виконання „Угоди між Україною та Сполученими Штатами Америки щодо Регіонального екологічного центру в Україні“ підписаної Президентом УкраїниКучмою Л. Д.та Віце-президентом США Албертом Гором 8 грудня 1999 року у Вашингтоні.

Вступні положення

Відповідно до статутуРЕЦ-Київє незалежною, самоврядною, неприбутковою і неполітичною установою, діяльність якої має міжнародний характер. Метою діяльностіРЕЦ-Київє сприяння розв’язанню екологічних проблем в Україні та суміжних державах, досягненню безпечного стану довкілля, забезпеченню екологічних прав громадян, підтримка у такий спосіб розвитку в Україні та інших державах демократичного громадянського суспільства.

РЕЦ-Київдіє в контексті сучасної світової політики, яка проголошує пріоритетом загальнолюдські та демократичні цінності.РЕЦ-Київдотримується принципів світової, європейської та національної екологічної політики, виробляє власне бачення шляхів її реалізації.РЕЦ-Київсвою діяльність спрямовує на реалізацію принципів сталого розвитку людства закріплених у Програмі дій „Порядок денний на ХХІ століття“, прийнятій Конференцією ООНв Ріо-де-Жанейро(1992 р.).РЕЦ-Київбере участь в процесі „Довкілля для Європи“. Центр має на меті досягнення таких цілей як:

 • Сталий розвиток України
 • Демократичне та громадянське суспільство
 • Безпечне довкілля
Основні завдання

РЕЦ-Київбудує свою діяльність з усвідомленням того, що Україна є великою європейською державою з 50 мільйонним населенням, яка має свою ландшафтно-екологічну, біогеографічну і економічну специфіку, що зумовлює наявність регіональних екологічних проблем.РЕЦ-Київставить своїми основними завданнями:

 • розширення співробітництва у справі збереження довкілля між органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, підприємцями, їх об’єднаннями та підприємствами, науковими установами, іншими зацікавленими суб’єктами на міжнародному, національному, регіональному та місцевому рівнях;
 • забезпечення ефективного використання фінансової та іншої підтримки, що надається йому Сторонами Угоди, які є донорами, а також юридичними і фізичними особами України, інших держав та міжнародними організаціями;
 • підтримка вільного обміну досвідом та інформацією у сфері збереження довкілля;
 • розширення участі громадськості у формуванні екологічної політики, підготовці рішень, реалізація яких може вплинути на стан довкілля;
 • сприяння екологічним громадським організаціям та іншим заінтересованим суб’єктам у їх діяльності, спрямованій на збереження довкілля;
 • налагодження системи постійної співпраці учасників, зацікавлених у поліпшенні довкілля;
 • підвищення потенціалу учасників щодо вирішення екологічних проблем;
 • здійснення просвітницької діяльності в галузі екології та охорони навколишнього природного середовища;
 • розвиток партнерства на всіх рівнях.
Місія РЕЦ-Київ

МісіяРЕЦ-Київспрямована на побудову цілісної системи реалізації екологічної політики на міжнародному, національному та місцевому рівнях; на впровадження механізмів співпраці між урядовими та неурядовими структурами, які здійснюють діяльність у сфері охорони довкілля та використання і відновлення природних ресурсів.

Наріжним каменем місіїРЕЦ-Київє те, що він займає позицію об’єктивну і незалежну позицію між усіма зацікавленими учасниками. Саме томуРЕЦ-Київможе виступати арбітром та ініціювати діалоги про співпрацю.РЕЦ-Київдопоможе всім зацікавленим учасникам поєднувати свої зусилля при вирішенні екологічних проблем.РЕЦ-Київдопомагатиме в налагодженні партнерських стосунків, функціонуватиме як посередник у контактах між державними, недержавними, науковими, підприємницькими структурами та організаціями

Діяльність буде сфокусована на тому, щоб допомогти виробити дієві „механізми“ вирішення екологічних проблем, а не на „технічному“ розв’язанні конкретних екологічних проблем, чи подоланні результатів катастроф. Досягнення екологічної стабільності, поліпшення екологічних стандартів життя, вироблення саморегулюючих механізмів у суспільстві, зменшення негативного тиску на довкілля мають стати результатом роботиРЕЦ-Київ.

РЕЦ-Київстане авторитетним в Україні Центром Передового Досвіду у вирішенні екологічних проблем де будуть акумульовані досвід та результати впровадження кращих екологічних проектів після їх завершення.

РЕЦ-Київпритримується міжрегіонального та міжнародного підходів у своїй діяльності. ХочаРЕЦ-Київє установою національного масштабу, проте екологічні проблеми не знають кордонів, а тому ефективно їх можна вирішувати тільки у співпраці з партнерами з інших країн, поширюючи свою діяльність на відповідні території.

РЕЦ-Київсприятиме інтеграції України до Європейського співтовариства та гармонізації, розвиваючи та сприяючи налагодженню прямих контактів між представниками урядів та неурядових організацій з України і країн світу.

Одним з засадних принципів діяльностіРЕЦ-Київє відкритість та доступність.

Стратегія співробітництва

На засадах толерантності та рівностіРЕЦ-Київспівпрацює:

 • з державними інституціями;
 • з громадськими екологічними організаціями;
 • з місцевими органами влади та самоврядування;
 • з РЕЦ для Центральної та Східної Європи та з новими РЕЦ на теренах колишнього СРСР;
 • з донорами;
 • з підприємцями та інвесторами;
 • з науковими колами;
 • з іншими зацікавленими учасниками.

З державними інституціямиРЕЦ-Київрозвиватиме стосунки спрямовані на взаємне залучення та сприяння, створення умов прозорості у роботі. В той же час,РЕЦ-Київне підтримуватиме фінансово чи іншим чином такі акції з боку уряду, які є обов’язком уряду і мають проводитись ним самостійно і за рахунок власних ресурсів. Акції ж які сприятимуть залученню неурядового сектору до дій уряду, так само як залученню уряду до проектів неурядового сектору (там де це виправдано і необхідно) будуть підтримуватися з бокуРЕЦ-Київ. Перспективним бачиться співпраця з урядовими структурами через надання їм відРЕЦ-Київрезультатів загальних досліджень, чи матеріалів які будуть отримані в результаті роботиРЕЦ-Київ. Ключовими напрямками у співпраціРЕЦ-Київз урядами має стати:

 • участьРЕЦ-Київв процесі „Довкілля для Європи“ і як його складова частина участь у процесі підготовки та проведення міністерської конференції у Києві в 2003 році,
 • залученняРЕЦ-Київдо процесу реалізації положень Орхуської Конвенції,
 • участь в розробці Місцевих планів дій з охорони навколишнього природного середовища.

З громадськими екологічними організаціями (ГЕО)РЕЦ-Київрозвиватиме тісні партнерські стосунки, будуючи їх з самого початку на тому принципі, щоРЕЦ-Київне є в чистому вигляді сервісною організацією для потреб громадських екологічних організацій, так само як не є фінансовою інституцією по розподілу коштів між неурядовими організаціями (НУО). Будуватиметься усвідомлення того, щоРЕЦ-Київматиме власну політику співпраці з НУО щодо вирішення екологічних проблем і тому, підтримуватиме ті заходи, котрі сприятимуть реалізації цієї політики.РЕЦ-Київпідтримуватиме існуючі та сприятиме виникненню нових ГЕО шляхом:

 • надання грантів;
 • передачі знань та навичок через проведення навчань;
 • забезпечення каналів для спілкування та поліпшення доступу до інформації;
 • сприяння у побудові партнерських стосунків між ГЕО через проведення семінарів та конференцій.

З місцевими органами влади та органами самоврядуванняРЕЦ-Київбудуватиме політику на розумінні того, що вони є рівноправними партнерами при здійсненні регіональних та місцевих ініціативРЕЦ-Київ. Одним з приорітетів є розробка Місцевих планів дій з охорони навколишнього природного середовища та інших ініціатив.

З іншими РЕЦ. З РЕЦ для Центральної та Східної Європи (РЕЦ-ЦСЄ) та з РЕЦ з співдружності незалежних держав (СНД), а саме РЕЦ-Кавказ, РЕЦ-Молдова, РЕЦ для Центральної Азії, РЕЦ-Росія та з іншими новими РЕЦ, котрі будуть створеніРЕЦ-Київскладатиме мережу і відповідно будуватиме широкі партнерські стосунки з максимальною координацією, підтримуючи та розвиваючи транскордонну співпрацю з вирішення екологічних проблем.

З донорами стосунки будуються на залученні їх до формування політикиРЕЦ-Київта планів його роботи та на спільній роботі в пріоритетних напрямах.

З підприємцями та інвесторами. Коло підприємців можна розглядати як коло потенційних інвесторів, проте очевидно, що ніхто не інвестуватиме в невідому для нього сферу. Тому співпрацю з ними потрібно будувати в три етапи:

 • введення підприємців в проблему через тренінг-курси та поширення інформації;
 • надання інформації про потенційних комерційних клієнтів (ними можуть бути західні та міжнародні компанії зацікавлені у діяльності в Україні та в пошуку місцевих партнерів);
 • залучення до інвестування через надання їм допомоги у розробленні екологічно зорієнтованих бізнес-планів.

З іншими зацікавленими учасниками стосунки будуватимуться відкрито та демократично з тим, щоб сприяти залученню до вирішення екологічних проблем всіх зацікавлених учасників

Види діяльності

РЕЦ-Київнадаватиме інформаційні, консультативні та інші послуги зацікавленим учасникам, розвиватиме співпрацю між ними, надаватиме гранти для інституційного зміцнення партнерів та на інші цілі.

Відповідно до цьогоРЕЦ-Київу своїй діяльності застосовуватиме механізми:

 • організації та проведення конференцій і семінарів з метою забезпечення форуму для обговорення наявних проблем і визначення пріоритетів та перспективних підходів до вирішення проблем;
 • проведення тренінгів;
 • надання грантів;
 • надання сервісних послуг;
 • проведення інших спільних заходів.
Інституційна стратегія

РЕЦ-Київпри збільшенні обсягів роботи буде відкривати регіональні офіси чи відділення з метою поліпшення доступу до послуг та оперативного реагування на проблемні питання. Особливо вітається добровільна (волонтерська) робота в програмахРЕЦ-Київ.

Фінансова стратегія

Стратегія направлена на:

 1. Найбільш ефективне досягнення статутних цілей і виконання статутних завдань;
 2. Досягнення фінансової стабільності установи шляхом:
  • ефективного використання наявних коштів,
  • збереження на наявному рівні та підвищення рівня фінансування від основних донорів на сьогоднішній день Європейської Комісії та США,
  • залучення нових донорських коштів,
  • залучення інвестиційних коштів,
  • залучення благодійної допомоги на впровадження програмРЕЦ-Київ,
  • забезпечення безперервності у фінансуванні програм РЕЦ.

Залучення нових донорів

Буде організована та проведена робота з представниками країн-потенційних донорів на предмет приєднання до двосторонньої Угоди між Україною та США щодо Регіонального екологічного центру в Україні, або ж з підготовки та підписання нових двосторонніх угод безпосередньо зРЕЦ-Київ. Цю роботу планується проводити шляхом залучення органів відповідальних за виконання угоди, урядових структур (Міністерство Екології та природних ресурсів України та ін.) та через розвиток закордонних контактів ПравлінняРЕЦ-Київ.

Залучення інвестиційних коштів

Буде ініціюватися встановлення безпосередніх двосторонніх контактів міжРЕЦ-Київ та країнами-донорами: як з урядами цих країн, так і з приватними фондами і компаніями, які зацікавлені у розвитку екологічно зорієнтованих інвестиційних проектів в Україні. Особливу увагу буде приділено залученню національних інвесторів.

Залучення національних інвесторів та донорів є важливим напрямком, тому що тільки потужні і зацікавлені національні джерела фінансування можуть забезпечити довготривалу стабільність. З цією метою провадитиметься широка еколого-просвітницька діяльність серед підприємницьких кіл.

РЕЦ-Київздійснюватиме заходи спрямовані на самофінансування.