Статут

Регіонального екологічного центру

РЕЦ-Київ
 1. Загальні положення
  1. Регіональний екологічний центр„РЕЦ-Київ“(далі —РЕЦ-Київ) є незалежною, самоврядною, неприбутковою і неполітичною установою, діяльність якої має міжнародний характер.РЕЦ-Київстворено відповідно до Угоди між Україною та Сполученими Штатами Америки щодо Регіонального екологічного центру в Україні, укладеної у м. Вашингтоні 8 грудня 1999 р. (далі — Угода).
  2. РЕЦ-Київпровадить свою діяльність на демократичних засадах, на умовах повної прозорості та відкритості відповідно до Конституції України, законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, міжнародних договорів України та цього Статуту.
  3. Інформація наукового й технологічного характеру, за винятком тієї, що має конфіденційний комерційний характер, одержана в результаті діяльностіРЕЦ-Київабо діяльності, що ним фінансувалася, є відкритою. Доступ до такої інформації всіх заінтересованих українських і зарубіжних суб’єктів здійснюється у загальному порядку відповідно до законодавства України.
  4. РЕЦ-Київє юридичною особою, має розрахунковий та інші рахунки в банках, у тому числі валютні, печатку із своїм найменуванням, а також емблему, штампи, бланки та інші реквізити відповідно до законодавства України.
  5. РЕЦ-Київспівробітничає з іншими регіональними екологічними центрами, науковими та іншими установами, громадськими організаціями, органами державної влади, органами місцевого самоврядування та фізичними особами в Україні та за кордоном.РЕЦ-Київбере участь у роботі міжнародних комітетів і організацій, що утворюються для координації діяльності регіональних екологічних центрів.РЕЦ-Київпровадить свою діяльність на всій території України, а також може реалізовувати у сусідніх державах проекти з транскордонних екологічних питань. Для забезпечення належної організації цієї роботиРЕЦ-Київможе мати свої представництва та філії у регіонах України і за її межами.
  6. Місцезнаходження головного офісуРЕЦ-Київ — місто Київ.
 2. Мета, завдання та види діяльності РЕЦ-Київ
  1. Метою діяльностіРЕЦ-Київє сприяння розв’язанню екологічних проблем в Україні та суміжних державах, досягненню безпечного стану довкілля, забезпеченню екологічних прав громадян, підтримка у такий спосіб розвитку в Україні та інших державах демократичного громадянського суспільства.
  2. Основними завданнями РЕЦ-Київє:
   • сприяння розширенню співробітництва у справі збереження довкілля між органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, підприємцями, їх об’єднаннями та підприємствами, науковими установами, іншими заінтересованими суб’єктами на міжнародному, національному, регіональному та місцевому рівнях;
   • забезпечення ефективного використання фінансової та іншої підтримки, що надається йому Сторонами Угоди, які є донорами, а також юридичними і фізичними особами України, інших держав та міжнародними організаціями;
   • підтримка вільного обміну досвідом та інформацією у сфері збереження довкілля;
   • розширення участі громадськості у формуванні екологічної політики, підготовці рішень, реалізація яких може вплинути на стан довкілля;
   • сприяння екологічним громадським організаціям та іншим заінтересованим суб’єктам у їх діяльності, спрямованій на збереження довкілля.
  3. РЕЦ-Київпровадить такі види діяльності:
   • підтримка громадських, місцевих та інших ініціатив, спрямованих на розв’язання конкретних екологічних проблем;
   • організація, фінансування та проведення досліджень з актуальних екологічних проблем в Україні та інших державах регіону (за винятком фундаментальних наукових досліджень), участь у фінансуванні міжнародних проектів, спрямованих на розв’язання транскордонних екологічних проблем;
   • створення умов для розширення участі громадськості у формуванні екологічної політики, підготовці рішень, реалізація яких може вплинути на стан довкілля, організація обговорення проблем сталого розвитку України, екологічної політики і практики в Україні та за її межами, поширення інформації з цих питань, підготовка та проведення відповідних конференцій, симпозіумів, круглих столів і семінарів, організація виставок, презентацій, інших заходів з питань збереження довкілля;
   • сприяння доступу екологічних громадських організацій, інших заінтересованих організацій, установ і громадян до відповідних національних та міжнародних баз даних, створення власних екологічних інформаційних систем і баз даних, видання бюлетенів та іншої друкованої продукції, підготовка аудіо-візуальних матеріалів;
   • підтримка заходів, що проводяться у сфері освіти, виховання населення, навчання і підвищення кваліфікації спеціалістів з метою збільшення можливостей всіх заінтересованих суб’єктів у розв’язанні екологічних проблем, а також поліпшення поінформованості суспільства з питань охорони довкілля;
   • сприяння підвищенню ефективності участі України у міжнародному природоохоронному співробітництві, налагодженню та розвитку міжнародних контактів українських природоохоронних установ і організацій, участі їх разом з іноземними та міжнародними організаціями у відповідних проектах і програмах;
   • співробітництво з іншими регіональними екологічними центрами, зокрема у справі розв’язання міжнародних транскордонних і регіональних екологічних проблем;
   • забезпечення підготовки пропозицій щодо розв’язання екологічних проблем в Україні, підвищення ефективності діяльності у цій сфері, участь у розробленні проектів відповідних нормативно-правових актів, а також загальнодержавних, регіональних, місцевих і міжнародних програм;
   • здійснення власної програми грантів, а також участь у розробленні та виконанні разом з іншими регіональними екологічними центрами міжнародних грантових програм для фінансування регіональних і міжнародних транскордонних екологічних проектів;
   • надання фінансової допомоги громадським організаціям, науковим установам, закладам освіти, органам місцевого самоврядування, підприємствам та окремим фізичним особам у вигляді грантів для виконання екологічних проектів на неприбуткових засадах;
   • провадження іншої не забороненої законом діяльності відповідно до завданьРЕЦ-Київта законодавства України.
 3. Управління РЕЦ-Київ
  1. Керівним органомРЕЦ-Київє його Правління, яке здійснює повноваження, необхідні для забезпечення діяльностіРЕЦ-Київвідповідно до законодавства України, Угоди та цього Статуту.Правління:
   • здійснює колегіальне керівництво діяльністюРЕЦ-Київ;
   • визначає відповідно до мети і завдань, передбачених Угодою та цим Статутом, пріоритети діяльностіРЕЦ-Київ;
   • веде пошук фінансових ресурсів для забезпечення розвитку діяльностіРЕЦ-Київ;
   • призначає на посаду (за винятком першого вже призначеного Виконавчого директора) та звільняє з посади Виконавчого директора, членів грантового комітету, затверджує персональний склад ФорумуРЕЦ-Київза пропозиціями, внесеними в порядку, передбаченому СтатутомРЕЦ-Київта відповідними процедурами;
   • заслуховує та затверджує річні звіти Виконавчого директора про діяльністьРЕЦ-Київ, інформації голови ФорумуРЕЦ-Київ, забезпечує їх опублікування;
   • надає уповноваженим органам Сторін Угоди на їх запит інформацію щодо використання коштів або іншого майна, наданихРЕЦ-Київу рамках Угоди відповідною Стороною;
   • здійснює контроль за діяльністю Виконавчого директора, використанням коштівРЕЦ-Київ;
   • затверджує бюджетРЕЦ-Київта звіт про його виконання;
   • затверджує процедурні та інші внутрішні документиРЕЦ-Київ, передбачені цим Статутом;
   • розпоряджається згідно із законодавством і цим Статутом майномРЕЦ-Київ, приймає рішення про придбання майна та укладення відповідних договорів;
   • приймає рішення про створення та ліквідацію представництв і філійРЕЦ-Київу регіонах України та за її межами, грантового комітету та інших консультативних комітетів з технічних, фінансових та інших питань, затверджує і вносить зміни до штампів, бланків, інших реквізитів;
   • затверджує за поданням Виконавчого директора положення про грантовий комітет та інші консультативні комітети, структуру та штатний розписРЕЦ-Київ, посадові обов’язки працівників і умови оплати їх праці;
   • приймає рішення за висновком грантового комітету про виділення цільових грантів громадським організаціям, науковим установам, закладам освіти, органам місцевого самоврядування, підприємствам та окремим фізичним особам для виконання програм, що відповідають завданнямРЕЦ-Київ;
   • вирішує інші питання, спрямовані на виконання завдань, покладених наРЕЦ-Київ.
  2. Правління утворюється на паритетних засадах із забезпеченням представництва в ньому органів державної влади, органів місцевого самоврядування, екологічних громадських організацій, наукових установ, підприємців та їх об’єднань (далі — сектори природоохоронної діяльності), а також Сторін Угоди, які є донорами, з числа провідних фахівців з питань збереження довкілля та відомих громадських діячів. До складу Правління можуть бути включені представники інших секторів природоохоронної діяльності (освітніх, молодіжних, жіночих та інших організацій).До складу Правління входять 13 осіб, включаючи трьох представників від органів державної влади (по одному представнику визначають Кабінет Міністрів України, Адміністрація Президента України та профільний комітет Верховної Ради України — за згодою), сім представників інших секторів природоохоронної діяльності, два представники від Сторін Угоди, які є донорами, а також голова ФорумуРЕЦ-Київза посадою.За бажанням Сторін Угоди, які є донорами, з урахуванням вимог їх законодавства їхні представники у Правлінні можуть мати статус спостерігача і брати участь у всіх формах діяльності Правління, крім голосування.Правління двома третинами голосів його складу може прийняти рішення про зміну кількості членів Правління з метою залучення до свого складу видатних фахівців, включаючи іноземних, із збереженням кількісного співвідношення між представниками секторів природоохоронної діяльності.
  3. Кандидатури до складу Правління вносяться:
   • керівними органами всеукраїнських екологічних та інших громадських організацій або їх об’єднань, а також самоврядними науковими організаціями;
   • органами місцевого самоврядування та їх об’єднаннями;
   • Адміністрацією Президента України, Кабінетом Міністрів України, профільним комітетом Верховної Ради України;
   • уповноваженими органами Сторін Угоди, які є донорами.

   Пропозиції щодо кандидатур до складу Правління можуть вноситися також ФорумомРЕЦ-Київта заінтересованими представниками екологічної громадськості.

   Процедура формування Правління розробляється відповідно до цього Статуту і затверджується Правлінням за погодженням з органами Сторін, відповідальними за виконання умов Угоди.

   Зміни у складі Правління здійснюються в порядку, встановленому цим Статутом та відповідною процедурою.

   Сторони Угоди, які є донорами, можуть визначати своїх представників у складі Правління у порядку, що встановлюється ними відповідно до вимог їх законодавства.

   Члени першого складу Правління визначаються на засадах консенсусу за участю представників Сторін Угоди з урахуванням вимог їх законодавства та відповідних процедур.

  4. Термін повноважень членів Правління — три роки, за винятком деяких членів першого складу Правління.У першому складі Правління після другого року функціонуванняРЕЦ-Київу порядку, що визначається Правлінням, замінюються один представник від профільного комітету Верховної Ради України, Адміністрації Президента України або Кабінету Міністрів України та третина інших членів Правління. Така процедура здійснюється після третього та четвертого років функціонуванняРЕЦ-Київ, аж поки всі члени Правління не будуть змінені або перепризначені, і не поширюється на голову ФорумуРЕЦ-Київта представників Сторін Угоди, які є донорами.Особи не можуть бути членами Правління більше двох термінів підряд, визначених цим Статутом.
  5. у разі коли член Правління не може виконувати покладені на нього обов’язки або не брав участі у трьох засіданнях підряд, він підлягає заміні іншою особою.
  6. Правління обирає голову з числа своїх членів, крім тих, які представляють Сторони Угоди, що є донорами.Термін повноважень голови Правління — один рік. Обрання однієї особи головою Правління більше ніж двічі підряд не допускається.Голова Правління представляєРЕЦ-Київу відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, а також установами, організаціями та підприємствами в Україні і за її межами, підписує прийняті Правлінням рішення, скликає його засідання та пропонує порядок денний.
  7. Правління скликається один раз на квартал, а у разі потреби — позачергово за рішенням голови або на вимогу не менш як третини членів Правління.
  8. На засідання Правління можуть бути запрошені провідні фахівці з питань, що розглядаються.
  9. Правління правомочне приймати рішення, якщо у його засіданні бере участь не менше половини його складу.Рішення Правління приймаються більшістю від повного складу Правління, за винятком випадків, передбачених цим Статутом.У разі коли член Правління не може взяти участь у голосуванні, він може голосувати шляхом завчасного надсилання відповідного письмового повідомлення.
  10. Члени Правління працюють на громадських засадах. Їм відшкодовуються транспортні та інші витрати, пов’язані з участю у засіданнях Правління та виконанням його доручень.
  11. Поточне керівництво діяльністюРЕЦ-Київздійснює його Виконавчий директор, який призначається Правлінням на 3 роки. Повноваження його можуть бути продовжені один раз на такий же термін. Правління може призначити Виконавчого директора з випробувальним терміном тривалістю 6 місяців.Кандидатура Виконавчого директора підбирається на конкурсних засадах відповідно до процедури, що затверджується Правлінням.Першого Виконавчого директора призначено за участю представників Сторін Угоди, уповноважених на те відповідно до їх законодавства.Трудові відносини Виконавчого директора з РЕЦ-Київрегулюються контрактом, що укладається згідно з трудовим законодавством України.У разі порушення Виконавчим директором умов контракту чи неналежного виконання покладених на нього обов’язків, за ініціативою голови та за рішенням Правління, прийнятим не менш як двома третинами голосів членів Правління, він може бути достроково звільнений з посади.
  12. Виконавчий директорРЕЦ-Київ:
   • організовує виконання рішень Правління;
   • готує для затвердження Правлінням пропозиції щодо форм та обсягів матеріального і фінансового забезпечення проектів та програм, що здійснюються чи підтримуютьсяРЕЦ-Київ;
   • складає для затвердження Правлінням довготермінові та річні плани, бізнес-плани, а також річні та квартальні звіти про їх виконання, всі види діяльностіРЕЦ-Київ, включаючи інформацію про надані гранти, отримані та використані кошти;
   • розробляє для затвердження Правлінням бюджетРЕЦ-Київ;
   • представляєРЕЦ-Київу відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, а також з іншими установами, організаціями та підприємствами в Україні та за її межами;
   • призначає на посади та звільняє з посад працівниківРЕЦ-Київ, вирішує інші питання організації роботи працівниківРЕЦ-Київ;
   • укладає від іменіРЕЦ-Київконтракти про надання грантів та з інших питань відповідно до рішень Правління;
   • є розпорядником коштівРЕЦ-Київ, несе відповідальність за додержання фінансової дисципліни.

   Виконавчий директор відповідно до рішень ПравлінняРЕЦ-Київможе мати також інші повноваження.

  13. Дорадчим органом Правління є Форум.Форум утворюється з метою сприянняРЕЦ-Київу питаннях формування його політики, визначення основних напрямів діяльності, розвитку зв’язків з природоохоронною та науковою громадськістю, підприємцями, їх об’єднаннями та підприємствами, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, а також для популяризації діяльностіРЕЦ-Київу суспільстві, пошуку джерел фінансування, виконання завдань, покладених наРЕЦ-Київ.Форум може вносити також пропозиції щодо реалізації найважливіших програм і проектівРЕЦ-Київ, використання коштів донорських організацій.
  14. Форум утворюється на паритетних конкурсних засадах у складі 30 найвідоміших діячів громадських екологічних організацій, науковців, підприємців, державних діячів з урахуванням їх особистих якостей, знань та професійного досвіду, які можуть бути використані на користьРЕЦ-Київ, для розвитку діяльності у сфері збереження довкілля в Україні.Представники органів державної влади не можуть становити більш як 20 відсотків загального складу Форуму.Членами Форуму можуть бути представники Сторін Угоди, які є донорами.
  15. Склад Форуму визначається за поданням повноважних зібрань всеукраїнських екологічних та інших громадських організацій, наукових установ та об’єднань підприємців, органів місцевого самоврядування, органів державної влади та заінтересованої екологічної громадськості.Сторони Угоди, які є донорами, можуть також вносити пропозиції щодо кандидатур до складу Форуму.Перший склад Форуму визначається з урахуванням пропозицій Сторін Угоди.Склад Форуму може бути збільшено за рішенням Правління з дотриманням кількісного співвідношення представників секторів природоохоронної діяльності.Персональний склад Форуму затверджується Правлінням.Термін повноважень члена Форуму — чотири роки з можливим повторним переобранням.
  16. Форум на своєму засіданні більшістю голосів обирає голову ФорумуРЕЦ-Київ.Термін повноважень голови Форуму — один рік з можливим його переобранням, але не більш як тричі підряд.
  17. Засідання Форуму проводяться раз на рік для обговорення річного звіту та перспективних планів діяльностіРЕЦ-Київ.Додаткові питання вносяться на розгляд Форуму за рішенням Правління чи головою Форуму.На засідання Форуму можуть запрошуватися провідні науковці, громадські та державні діячі, керівники дипломатичних представництв, представництв міжнародних організацій в Україні, донорівРЕЦ-Київ, а також інші заінтересовані особи.
  18. Форум може утворювати комісії для підготовки пропозицій щодо розвитку діяльностіРЕЦ-Київ.Висновки та рекомендації Форуму обов’язкові для розгляду Правлінням.
  19. Члени Форуму працюють на громадських засадах. За рішенням Правління їм відшкодовуються транспортні та інші витрати, пов’язані з участю у засіданнях Форуму та виконанням його доручень.
  20. З метою збереження належного представництва відповідних секторів природоохоронної діяльності у складі Правління та ФорумуРЕЦ-Київу разі, коли їх члени змінили посади або характер діяльності, вони замінюються іншими особами в порядку, передбаченому цим Статутом і відповідними процедурами, що затверджуються Правлінням.
  21. Порядок утворення та організації діяльності Правління та Форуму, призначення та організації діяльності Виконавчого директора визначається процедурами, які розробляються на підставі цього Статуту і затверджуються Правлінням.
  22. Організаційно-технічне забезпечення діяльностіРЕЦ-Київ, його Правління та Форуму, а також Виконавчого директора здійснюють працівникиРЕЦ-Київ, які працюють на підставі цього Статуту та посадових інструкцій, які затверджуються Правлінням.
  23. Правління, Виконавчий директор, Форум та працівникиРЕЦ-Київзабезпечують належну підготовку відповідей на запити органу, визначеного відповідальним за виконання умов Угоди, пов’язані із здійсненням ним цього повноваження.
 4. Кошти та майно
  1. Кошти та майноРЕЦ-Київутворюються за рахунок:
   • грантів та іншої технічної допомоги держав-донорів та міжнародних організацій, добровільних пожертвувань фізичних та юридичних осіб України, інших держав та міжнародних організацій;
   • коштів державного та місцевих бюджетів, які можуть надаватисяРЕЦ-Київу встановленому порядку за договорами з розпорядниками цих коштів для виконання загальнодержавних, регіональних і місцевих екологічних програм і проектів;
   • інших не заборонених законом джерел.

   Міжнародна технічна допомога, що надаєтьсяРЕЦ-Київдля підтримки виконання його програм і проектів, реєструється в установленому законодавством порядку.

   Підтримка, яка надаєтьсяРЕЦ-КиївСторонами Угоди, не повинна суперечити законодавству відповідної Сторони та буде визначатися можливостями її ресурсів і виділеними фондами.

  2. Для впровадження діяльності, визначеної Статутом,РЕЦ-Київможе набувати відповідно до законодавства прав на будинки, споруди чи окремі приміщення, а також обладнання, майно спеціального призначення, транспортні засоби, кошти, в тому числі в іноземній валюті, цінні папери, інше майно, вартість якого відображається у самостійному балансіРЕЦ-Київ.РЕЦ-Київволодіє, користується і розпоряджається закріпленим за ним майном відповідно до законодавства України та цього Статуту.РЕЦ-Київможе також користуватися будинками, спорудами чи окремими приміщеннями, а також обладнанням, майном спеціального призначення, транспортними засобами та іншим майном на підставі договорів оренди.
  3. Кошти і майноРЕЦ-Київвикористовуються виключно для досягнення мети та виконання завдань, покладених наРЕЦ-Київцим Статутом.
  4. РЕЦ-Київведе бухгалтерський облік та звітність у порядку, передбаченому законодавством України з урахуванням вимог донорівРЕЦ-Київ.
  5. Фінансовий аудитРЕЦ-Київздійснюється відповідно до законодавства України з урахуванням вимог донорівРЕЦ-Київ.
 5. Ліквідація та реорганізація
  1. ДіяльністьРЕЦ-Київможе бути припинена шляхом ліквідації або реорганізації за пропозицією Правління, погодженою з уповноваженими органами Сторін, відповідальних за виконання умов Угоди, а також в інших випадках і в порядку, передбачених законами України.У разі одержання попереднього письмового повідомлення будь-якої із Сторін про припинення участі в Угоді та підтримки діяльностіРЕЦ-Київвідповідні посадові особиРЕЦ-Київнегайно проводять обговорення з представниками такої Сторони з метою визначення стану виконання зобов`язань у зв’язку з наданням цією Стороною фінансової підтримки, якуРЕЦ-Київще не використав.Якщо будь-яка Сторона припинила участь в Угоді, ПравлінняРЕЦ-Київбере участь у консультаціях щодо виконання проектів, розпочатих до повідомлення про вихід цієї Сторони з Угоди, а також щодо продовження підтримки діяльностіРЕЦ-Київіншими Сторонами Угоди.У разі ліквідаціїРЕЦ-Київорган, що прийняв рішення про це, на підставі пропозицій органів Сторін Угоди, відповідальних за виконання умов Угоди, та донорівРЕЦ-Київвирішує питання про використання коштів та іншого майнаРЕЦ-Київ, що залишаються після завершення процедури ліквідації, виключно для благодійної, наукової, освітньої чи іншої екологічної неприбуткової діяльності.У разі реорганізаціїРЕЦ-Київусі його права та обов’язки переходять до правонаступників відповідно до законодавства України.
 6. Внесення змін до Статуту
  1. Зміни до Статуту можуть бути внесені за рішенням ПравлінняРЕЦ-Київ, прийнятим двома третинами голосів його повного складу, за наявності письмової згоди органів Сторін, відповідальних за виконання умов Угоди. Зміни до СтатутуРЕЦ-Київзатверджуються Кабінетом Міністрів України.

РЕЦ-Київ, 24 квітня 2000 р.
Видання розповсюджується безкоштовно.
Посилання при використанні матеріалів — обов’язкове.