Грантова програма

Дунайський регіональний проект

Національні гранти

Пропозиція до НУО подавати Проекти природоохоронного спрямування за тематикою проблем басейну р. Дунай

Регіональний екологічний центр для країн Центральної та Східної Європи (РЕЦ-ЦСЄ) за участю Регіонального екологічного центру РЕЦ-Київ оголошує конкурс пропозицій на підтримку проектів, поданих Громадськими організаціями (НУО), які стосуються зменшення забруднення басейну р.Дунай органічними та токсичними хімічними речовинами на національному рівні. Цей проект фінансово підтриманий Глобальним екологічним фондом (ГЕФ/ПРООН).

Загальний розмір гранту, що надається на країну дорівнює 40 000 USD. Розмір окремих національних грантів: гривневий еквівалент від 5 000 до 10 000 USD на період 12 місяців. Останній день одержання концепцій проектних пропозицій офісом РЕЦ-Київ – липень 23, 2003 . Відібраним кращим подавачам концепцій буде запропоновано підготувати повні Проектні пропозиції, які будуть оцінені у вересні 2003 року, а потім проекти, які одержать грант будуть реалізовані НУО протягом 2004 року.

Обгрунтування


Басейн Дунаю та екологічні проблеми

Ріка Дунай є другою найдовшою річкою в Європі, з довжиною 2,778 км від свого русла в Німеччині до дельти у Чорному морі. Річка утворює політичні кордони для 10 країн, різних у політичному, економічному та історичному контексті. Дунай також є культурним та романтичним символом багатої минувшини Центральної Європи та сподівань на майбутню інтеграцію.

Водозбірний басейн Дунаю надзвичайно великий та різноманітний. Він включає різні екосистеми, в тому числі різноманітні водно-болотні угіддя Європейського рівня значимості (зокрема карстові печери, альпійські та степові озера, , заплавні ліси, дельту Дунаю). Це найбільший, в міжнародному плані, в світі басейн річки, де проживає близько 80 мільйонів осіб. Неможливо порахувати притоки Дунаю, серед них такі річки як Інн, Морава, Тиса, Сава та Прут.

Забруднення залишається серйозною проблемою в районі Дунаю. Обсяги органічних речовин, в основному сільськогосподарських добрив та гною, стічних вод міського побутового походження, які викидаються в басейн Дністра залишаються надзвичайно великими. Це забруднення також спричиняє серйозні наслідки для місцевих джерел питної води та для Чорного моря. Ситуація ускладнюється промисловими аваріями, під час яких відбувається протікання або скид токсичних речовин прямо у водні потоки. Повені, які прокотилися всією Центральною Європою та Дунайським басейном у серпні 2002 року є свідченням інших екологічних проблем. Вони, частково, були результатом останніх рішень з питань економічного розвитку, які призвели до знищення лісів та руйнування природних заплав у басейні Дунаю (так само, як спричинене людською діяльністю глобальне потепління). Ця деградація природної здатності до стримування повеней також зменшила здатність природного самоочищення систем, в тому числі від органічних речовин у заплавах. Збереження природного середовище для багатої та різноманітної флори і фауни басейну також є предметом постійної боротьби. Біля 80% Дунайських заплав було втрачено з кінця 19-го сторіччя, через включення до господарського обігу, наприклад місця перебування пеліканів у Дунайській дельті, осетра у Нижньому Дунаї та бобрів у Верхньому Дунаї та значної кількості інших видів. У 1998 році, Конвенція з захисту ріки Дунай (Дунайська конвенція) вступила в дію та була ратифікована вісьмома (8) Дунайськими країнами та Європейською Комісією. Міжнародну комісію з захисту р.Дунай (МКЗД) було створено для того, щоб координувати впровадження конвенції. З часу свого створення МКЗД була ефективною у знаходженні консенсусу між країнами басейну щодо пріоритетів та стратегії покращення стану Дунаю та впровадження Дунайської конвенції. Успіх полягає у покращенні механізмів управління басейном, таких як Система попередження про аварії та катастрофи, Транс-національна система моніторингу за якістю води та інформаційна система для Дунаю (ДАНУБІС(DANUBIS)). На практиці, це суттєво сприяло розвиткові транскордонної співпраці серед багатьох країн у дуже складному Європейському регіоні.

Цілі Програми спільних дій для басейну р.Дунай на 2001-2005 рр. МКЗД спрямовані на:

 • Покращення екологічного та хімічного стану води,
 • Запобігання аварійному забрудненню,
 • Мінімізація впливу повеней.

На додаток до цих основних цілей, впровадження Програми спільних дій покращить життєві стандарти населення басейну Дунаю, підсилить економічний розвиток регіону, зробить внесок до процесу приєднання до Євросоюзу, відновить біорізноманіття у регіоні та підсилить співпрацю між Сторонами. Більше інформації про цілі та напрямки Програми спільних дій можна знайти на веб-сторінці: www.icpdr.org.

Погіршення якості підземних вод та евтрофікація поверхневих вод що походить від визначених та невизначених джерел забруднення та спричиненої сільськогосподарськими, промисловими та муніципальними скидами. Зменшенню вмісту органічних речовин може сприяти покращення рівня знань про забруднення, поліпшення управлінських механізмів для запобігання, зменшення забруднення та переробки забруднювачів, а також взяттям до уваги прогнозів щодо збільшення забруднення та програмами пом’якшення наслідків.

Дунайський Регіональний проект

Дунайський Регіональний проект (ДРП) було розпочато 1 грудня 2001 року як наступну фазу спільного зобов’язання ПРООН-ГЕФ досягти екологічного здоров’я Дунайського басейну. Основною метою ДРП є підсилення структур та діяльності, яка вже проводиться у басейні, основуючись на існуючому досвіді, та сприяючи регіональним підходам до вирішення проблем. Основний фокус зроблений на підсилення спроможності МКЗД та Дунайських країн для виконання своїх юридичних зобов’язань за Дунайською Конвенцією . Зараз це включає розробку Плану Управління Річковим Басейном у відповідності до Рамкової Водної Директиви Європейської Комісії. Фактично, всі погляди будуть звернені на Дунай, тому що це випадок для випробування як нова директива може бути впроваджена по всій Європі.

ДРП встановлює багато зв’язків на місцевому рівні, включаючи діяльність пов’язану з забезпеченням участі громадськості, розвитком контактів, пілотні демонстраційні проекти на місцевому рівні та грантові програми для НУО.

Поточна ціль ДРП полягає у зменшенні органічного забруднення та підтримці транскордонної співпраці. На теперішній час, ДРП слугує як парасолька для впровадження понад 80 видів діяльності. Вони націлені на поліпшення водопостачання та інші сервісні послуги, підсилення сільськогосподарської політики, забезпечення інструментів для басейнового управління та захист водно-болотних угідь, серед інших. Одна специфічна мета у зусиллях по зменшенню органічного забруднення, є переконати виробників та споживачів не виробляти та не використовувати фосфато місткі миючі засоби. Це один з найбільш ефективних коротко-термінових кроків..

ДПР буде реалізовуватися протягом 5 років та матиме загальний бюджет 15 мільйонів доларів США. Перша фаза зараз впроваджується.

Внесок НУО до зменшення органічного забруднення

НУО та інші зацікавлені учасники можуть зробити свій внесок до зменшення органічного та токсичного забруднення басейну Дунаю шляхом впровадження своїх проектів на національному та регіональному рівнях. Питання зменшення забруднення можуть бути вирішені шляхом підтримки НУО у впровадженні їх власних проектів які напряму стосуються зменшення забруднення від визначених та невизначених джерел, роблять внесок до системи загального моніторингу забруднення, вирішують наявні транскордонні або національні проблеми у визначених “гарячих точках” , а також шляхом непрямих підходів, таких як запобігання забрудненню, через поліпшення обізнаності підприємців та громадськості; сприяють поширенню інформації, сприяють запобіганню аварійним забрудненням, сприяють виробництву та поширенню миючих засобів, які не містять фосфатів та розумному використанню органічних добрив, а також сприяють розвиткові та функціонуванню демократичних процесів шляхом залучення громадськості та участі громадськості у прийнятті рішень з питань забруднення.

НУО можуть зробити внесок до цього процесу шляхом проведення безпосередніх акцій, а також шляхом співпраці з іншими зацікавленими учасниками. Вони можуть представляти точку зору громад перед тими хто приймає рішення (слугувати як міст між офіційними особами та широкою громадськістю), сприяти участі громадськості у процесах прийняття рішень з питань, що стосуються Дунайського басейну або пропонувати альтернативні рішення для запобігання або зменшення забруднення. Більше того, НУО можуть бути корисним каналом для поширення інформації громадськості, підвищення рівня їх обізнаності щодо проблем та можливих шляхів вирішення. Для виконання своєї ролі, НУО з Дунайського басейну повинні підсилити власну спроможність, чому сприяє програма ГКФ “Підсилення спроможності для впровадження зменшення органічного забруднення та транскордонної співпраці”. Підвищення обізнаності може ефективно сприяти у поширенні спільного розуміння трансграничних та навіть глобальних екологічних проблем та відповідних шляхів їх вирішення.

Ця грантова програма надасть змогу НУО з Дунайського басейну підвищити залучення громадськості до питань зменшення органічного забруднення шляхом впровадження “практичних” проектів, освіти та навчання, моніторингу та впливу на політику на місцевому та регіональному рівнях. Попередня Програма малих грантів для Дунайського басейну продемонструвала як багато можуть зробити місцеві НУО у напрямку підвищення залучення громадськості та у заходах з ефективного зменшення забруднення органічними речовинами.


Зареєстровані НУО екологічної спрямованості з країн де протікає Дунай, а саме: Боснії та Герцеговини, Болгарії, Хорватії, Чеської республіки, Угорщини, Молдови, Румунії, Словаччини, Словенії, України, Сербії та Монтенегро можуть подаватися на національні гранти ДРП. Подавачі повинні мати власний банківський рахунок.

НУО, які подаються на національні гранти ДРП повинні відповідати наступним критеріям:

 • Зобов`язатися співпрацювати з різними зацікавленими учасниками;
 • Підтвердити письмово здатність керувати проектом;
 • Мати досвід роботи з питань води, сільського господарства, або органічних речовин (надає перевагу); та
 • мати приміщення та офісне обладнання

Обмеження


Національні гранти ДРП не фінансують:

 • проекти основним результатом яких є наукові дослідження, збір проб та даних;
 • винятково адміністративні витрати такі як заробітна платня або орендна плата ; або
 • купівлю землі, будівель, інвестиції, або транспортні засоби, які не стосуються проекту.

Технічні обмеження:

 • НУО, яке в даний момент реалізовує місцевий грант, наданий РЕЦ не може подаватися на цей грант, аж поки фінальний звіт за попереднім проектом не буде поданий та затверджений .
 • Якщо організація є залученою у двох поданнях концепції, це НУО повинно призначити різних проектних координаторів для кожної проектної пропозиції.
 • На стадії подання повної проектної пропозиції тільки один грант може бути наданий для кожної НУО.
 • Перебіг проекту протягом 12 місяців.

Мета Проекту


Основна мета Національної програми грантів – сприяти між секторальному співробітництву у зменшенні органічного забруднення з визначених та невизначених джерел та токсичного забруднення на національному рівні у Дунайському басейні.

НУО заохочуються до залучення інших зацікавлених учасників, таких як місцеві офіційні особи (з екологічних питань), інституції пов’язані з водними питаннями, промисловий сектор та сільськогосподарські громади.

Бажано застосовувати практичні підходи до вирішення цих складних питань у впровадженні індивідуальних грантів, з тим, щоб визначити проекти, які зможуть стати демонстраційними та, як наслідок, матимуть примножуючий ефект у Дунайському басейні. Це ставить за мету стимулювати обізнаність та діяльність всередині об’єднань НУО під час побудови інноваційної та модельної співпраці для вирішення проблем органічного забруднення. Також очікується, що програма постійно робитиме внесок у створення процесу участі, який є необхідним для ефективного вирішення питань Дунайського басейну.

НУО заохочуються здійснювати діяльність згідно наступних підходів:

 • Проводити діяльність з прямим або непрямим конкретним та вимірюваним впливом на зменшення органічних та токсичних речовин: В зв’язку з тим, що основним завданням конкурсу є зменшення загального забруднення органічними та токсичними речовинами в басейні р.Дунай, всі види діяльності повинні продемонструвати s прямий або непрямий вплив на зменшення органічних та токсичних сполук. Цей вплив повинен бути вимірюваним шляхом застосування індикаторів, які потрібно добре визначити;
 • залучення інших зацікавлених учасників: Проект повинен визначити зацікавлених учасників з сектору управління водними ресурсами, тих хто приймає рішення з питань забруднення та інших основних діючих осіб та залучити їх до впровадження проекту;
 • змінювати поведінку споживачів: Проекти НУО які використовують підходи поліпшення обізнаності або проведення кампаній по зміні поведінки споживачів повинні продемонструвати вплив на поведінку споживачів, яка матиме результатом зменшення забруднення;
 • бути моделлю для інших місць у Дунайському басейні: Перевага надається тим проектам, які можна використати для повторення та які можуть стати моделлю для інших місць у басейні р.Дунай, які мають схожі проблеми та загальні умови;
 • сприяти у впровадженні принципів Орхуської конвенції на національному рівні: Особливо що стосується поширенню інформації та участі громадськості з водних питань у Дунайському басейні;
 • робити внесок до політичної діяльності на національному рівні: НУО заохочуються зробити внесок до розвитку політики та політичної дискусії щодо питань зменшення забруднення в басейні Дунаю ( в т.ч. програми зменшення забруднення на національному та місцевому рівнях, екологічна освіта, впровадження директив ЄС);
 • сприяти створенню мереж між НУО на національному рівні: робить зменшення забруднення пріоритетною темою для НУО (в т.ч. національні кампанії з конкретною діяльністю на місцевому рівні);
 • брати за основу транскордонний контекст та басейновий підхід: Проекти повинні сприяти розумінню значення національного внеску вирішення транскордонних екологічних проблем. Хоча проблема забруднення може бути місцевою або національною, її наслідки є зазвичай регіональними та впливають на сусідні країни. Особливо у проектах, що стосуються землекористування, та управління водними ресурсами, НУО повинна встановити зв”язок між джерелом забруднення та місцевістю, що попала під вплив, коли вони знаходяться у різних політичних або адміністративних кордонах, та зробити акцент на відповідальність користувачів води вверх по течії для уникнення створення проблем знизу по течії ріки.

Вітаються також інші інноваційні та творчі підходи НУО щодо вирішення проблем, напряму чи опосередковано пов’язаних з органічним та токсичним забрудненням

РЕЦ заохочує НУО використовувати такий інструментарій у цій програмі:

 • поліпшення поінформованості та поширення інформації засобами масової інформації Ці компоненти, які представляють інструменти, що найбільш ефективно використовуються НУО в їх діяльності, повинні стати таким компонентом, який найбільш часто використовується у грантових пропозиціях. Результати діяльності НУО повинні поширюватися згідно графіку Також необхідно забезпечити досягнення запланованих результатів проекту. Стратегія поширення результатів повинна бути чітко описана у пропозиції.
 • лобіювання та проведення кампаній: Заохочується, щоб діяльність по лобіюванню використовувалася НУО для доступу до та для впливу на політиків. Кампанії можуть бути найбільш прийнятним способом впливу на споживачів, виробників, місцеві громади та різні групи зацікавлених учасників (в т.ч. для зміни поведінки виробників щодо поводження з каналізаційними системами, використанням добрив, виробництва миючих засобів, які не містять фосфатів та ін.);
 • участь громадськості: НУО заохочуються не тільки працювати з громадськістю та з тими, хто спричиняє забруднення, але також сприяти та розвивати залучення громадськості до процесу прийняття рішень, пов’язаних з управлінням водними ресурсами та з інших екологічних питань у “гарячих точках”. В той же час, таке сприяння не повинно обмежуватися поширенням інформації та залученням громад, але полягати також у активному та постійному діалогові з тими хто приймає рішення;
 • екологічна освіта та навчання: Освітня діяльність, підхід до та вплив на різних осіб або цільові групи (вчителі, діти, студенти, асоціації, або інші НУО) яка направлена на поліпшення розуміння ними проблем органічного та токсичного забруднення. Також заохочується залучення їх до попередження та зменшення такого забруднення;
 • мережі та партнерства: НУО заохочуються до розвитку мереж та партнерств з іншими НУО, а також з іншими зацікавленими учасниками з відповідних інституцій (в т.ч. водних та екологічних агенцій, промисловості, сільськогосподарських кооперативів);
 • інтерактивні прецедентні проекти: ми вітаємо діяльність НУ, яка полягає у конкретному збереженні , відновлюваних роботах та акціях по очищенню. Необхідно продемонструвати їх позитивний ефект, що продовжується;
 • моніторинг: Проекти які включають роботу з екологічного моніторингу як свою частину, але не потребують відповідного технічного обладнання або сертифікованої експертизи, також вітаються;
 • дослідження: Проекти з простих прикладних досліджень, які не потребують комплексної наукової роботи (наприклад, опитування громадськості або оцінка наявних даних) можуть бути підтримані.

Інноваційні ідеї щодо інших інструментів, які можуть бути корисними у зменшенні органічного та токсичного забруднення заохочуються.

ЕКОЛОГІЧНА ТЕМАТИКА


Органічне забруднення – це псування поверхневих та ґрунтових вод від надмірного введення до них органічних речовин. Хоча попадання органічних речовин природнім шляхом є необхідною передумовою для росту організмів (природний харчовий ланцюг) і річкові заплави здатні переробити значну кількість органічних речовин, забруднення, спричиняється людською діяльністю, яке включає визначені джерела, такі як муніципальні заводи з переробки каналізаційних стоків, та промислові викиди (в т.ч. харчові), а також невизначеними джерелами, якими вважають внесення комерційних добрив та гною до сільськогосподарських угідь, з яких вони потім інфільтруються до ґрунтових вод, або змиваються дощовими водами до струмків, озер, річок.

Забруднення води часто спричиняється небезпечними субстанціями. Термін “небезпечні” означає субстанції, які мають токсичний, канцерогенний, мутагенний та тератогенний, або біоакумулюючий ефект, зокрема, такі, які повільно розщеплюються, або є стійкими та мають значний шкідливий вплив на живі організми. Важкі метали, такі як мідь, залізо, марганець, кобальт, цинк, кадмій, ртуть, нікель, свинець та ін. є токсичними субстанціями, які походять, в основному в результаті діяльності видобувної та металургійної промисловості, та мають тенденцію накопичуватися у харчових ланцюгах, наражають на великий ризик водне та людське життя. Інші незліченні шкідливі компоненти, які спричиняють токсичне та/або постійне забруднення мають органічну природу та походять з хімічної, фармацевтичної та паперової індустрії.

У Спільному Дослідженні Дунаю надрукованому у травні 2002 року, визначені різні хімічні забруднювачі, такі як важкі метали, летючі органічні гідрокарбонати, полярні пестициди та фармацевтичні речовини, які спричиняють безпосередній вплив на хімічний та біологічний статус р.Дунай. В результаті дослідження органічних речовин, різні кількості азоту та фосфору були знайдені в органічних та неорганічних формах вздовж Дунаю, що свідчило про забруднення води в різних частинах ріки. В результаті, Середній Дунай досяг такого рівня еутрофікації, який може спричинити забруднення джерел питної води та зменшити біорізноманіття на довгий час. В залежності від рівня забруднення води, різні “гарячі точки” вже були визначені та серед них встановлені пріоритети.

За цих обставин, Дунайським Регіональним Проектом були визначені такі шляхи зменшення органічного забруднення басейну р.Дунай:

 • покращення рівня знань про забруднення,

 • поліпшення інструментів управління для захисту від, зменшення рівня та подолання вже існуючого забруднення;
 • створення прогнозів щодо забруднення та програм пом’якшення (мінімізації) наслідків.

Екологічні питання, які повинна вирішувати національна програма грантів, мають бути пов’язані з погіршенням якості ґрунтових вод та еутрофікацією наземних вод, що походить з визначених та невизначених джерел забруднення від сільського господарства, промисловості та муніципального сектору, а також з іншими проблемами поводження з відходами.

Гранти будуть надані на ті проекти НУО, які стосуються наступних питань, пов’язаних з забрудненням органічними та токсичними субстанціями:

Землекористування та Сільськогосподарські скиди:

 1. Представлення та застосування найкращих сільськогосподарських практик, пов`язаних з уникненням, мінімізацією та/або контролем невизначених джерел забруднення в підземних та/або поверхневих водах.
 2. Внесок до регулятивних механізмів (директиви ЄС, САПАРД), загальні сільськогосподарські регулятивні механізми
 3. Сприяння методикам екологічного сільського господарства та альтернативного розвитку сільських регіонів.
 4. Підтримка збереження та відновлення заплавних місць перебування

Промислові викиди

 1. Сприяння найкращим технологіям, вимогам звітності, з PRTR (реєстр викидів та переносу забруднювачів) та систем екологічного менеджменту.
 2. Сприяння виробництву та використанню миючих засобів, які не містять фосфору.

Міські (муніципальні) скиди

 • Сприяння управлінню відходами домашніх господарств
 • Сприяння збору міських стічних вод та їх переробці.

Управління системами водопостачання

 • Сприяння управління паводками, іригаційними та дренажними системами, з наданням спеціальної уваги асоційованим забруднюючим ефектам
 • Моніторинг та покращення якості води(включаючи питання питної води)
 • Пропозиція (альтернативних) методів та способів обробки, які призводять до ефективного вилучення органічних речовин та токсичних субстанцій

ПРОЦЕС ПОДАННЯ ТА ЧАСОВІ РАМКИ


Цей проект ставить за мету підтримати та розвинути залучення НУО у визначених країнах. Схему надання гранту буде реалізовано протягом річного періоду, процес здійснюватиметься національною мовою країни, де надається грант. Процес оголошення буде відкритим та проводитиметься на конкурсній основі процес подання заявок складається з двох фаз: фаза подання Концепції проектної пропозиції та фаза подання Повної Проектної пропозиції. Різні зацікавлені учасники (офіційні особи на місцевому рівні, наукові та освітні організації, місцевий бізнес, включаючи тих, хто спричиняє забруднення) запрошуються до співпраці з НУО. Подаватися на грант можуть тільки зареєстровані НУО.

Крок 1-Вибір партнерів

Після оголошення конкурсу на національні гранти, НУО повинно розпочати пошук партнерів зі свого та з інших секторів суспільства ( уряд, інститути, університети та бізнес) які працюють над подібними питаннями. Для деяких НУО це буде новим завданням, інші НУО вже мають такий досвід. Для знаходження партнерських організацій можна рекомендувати такі інструменти:

Особисті контакти, інші НУО, місцеві університети та екологічні агенції.

Директор/представники РЕЦ-Київ надаватимуть допомогу подавачам.

Крок 2 – Фаза проектних Концепцій (дивись Форму Концепції/Остання дата для одержання офісом РЕЦ-Київ: 23 липня, 2003. Оцінка Концепцій: 24 липня – 5 серпня, 2003)

НУО повинні використовувати Форму Концепції проекту, який подається на національний грант (додається) для того, щоб запропонувати свою концепцію проекту. Концепція подається українською мовою. Ця пропозиція є більш короткою та простою, у порівнянні з Формою Повної Проектної пропозиції. Разом з коротким описом проекту, основна інформація, з акцентом на партнера чи партнерів повинна бути включена до опису. Як підкреслено у формі, НУО повинна визначити повний обсяг фінансування, на який робиться запит від РЕЦ, достатній для того, щоб завершити весь проект.

Директор/представники РЕЦ-Київ будуть оцінювати Концепції. Під час реєстрації Концепцій, штат РЕЦ-Київ буде робити технічну оцінку того, чи має право подаватися ця конкретна пропозиція згідно з наступними критеріями:

 • Подавач має право одержати грант від РЕЦ.

 • Предмет Концепції стосується проблем зменшення органічного забруднення Дунайського басейну.
 • Подавач виконав вимоги РЕЦ (форма заповнена, бюджет та графік виконання не перевищує визначені умовами суми та терміни, партнери визначені та Заява про співпрацю підписана)

Ті Концепції, які відповідають цим критеріям будуть допущені до першої стадії процесу оцінки.

Проекти будуть відібрані керуючись наступними стандартами:

 • Відповідність до теми . Наскільки проблема, запропонована до вирішення вписується в загальний обсяг грантової програми, а саме зменшення органічного та токсичного забруднення, як це вказано в оголошенні?
 • Потенційний вплив від діяльності НУО. Яким чином проект наміряється поліпшити ситуацію, або здійснити зміни? Чи визначені мета і завдання відповідають грантовим?
 • Підхід.:
  1. Чи запропонована методика і механізми є відповідними/ реалістичними для вирішення визначених проблем? Якою мірою НУО використовує механізми та підходи запропоновані в оголошенні?
  2. Залучення інших учасників. Чи були зацікавлені учасники визначені і чи бажають вони співпрацювати з цим НУО у вирішенні екологічних проблем?
 • Здатність НУО. Чи є НУО достатньо кваліфікованими з точки зору попереднього досвіду у керівництві проектом/річного бюджету?

РЕЦ-Київ з допомогою Національного представника Дунайського екологічного форуму, прийме рішення, яким НУО буде запропоновано підготувати Повну Проектну пропозицію, основуючись на поданих ними Концепціях. НУО будуть повідомлені про те чи відібрані їх проекти.

Крок 3 – Підготовка проектної пропозиції (дивись Додаток A: Керівництво для приготування повної проектної пропозиції. Остання дата одержання: вересень 4, 2003)

До фази приготування повної Проектної пропозиції, яка проходитиме з липня до вересня 2003, пройдуть тільки ті НУО, чиї Концепції будуть відібрані як найкращі. Тоді НУО повинні зустрітися з визначеними партнерами та спільно написати повну Проектну пропозицію. Один представник від НУО повинен бути визначений як Керівник проекту. Партнери не можуть отримувати фінансування за грантом, але вони можуть зробити свій внесок до проекту як консультанти. Для приготування повної проектної пропозиції, НУО повинно керуватися стандартними керівними принципами з написання проектних пропозицій, які будуть надані офісом РЕЦ відібраним НУО після фази подання та оцінки Концепцій. Потрібно, також приділити особливу увагу секціям “проектні завдання” та “проектні індикатори”, які включені до цього оголошення. Повні Проектні пропозиції повинні надійти до офісу РЕЦ-Київ до кінця дня 4 вересня, 2003. Будуть прийматися тільки ті пропозиції, які подані звичайною поштою.

Крок 4 – Відбір одержувачів грантів, на основі поданої повної проектної пропозиції (Останній день: вересень 22-30, 2003)

Проектні пропозиції приймаються національною мовою та рішення приймається на основі оцінки, зробленої незалежними місцевими експертами (грантовим комітетом). Грантовий комітет буде співпрацювати з іншими експертами у цій сфері. До Національного представника МКЗД в кожній країні звернуться з проханням надати допомогу у проведенні відбору кращих заявок. Національний представник (фокал-поінт) від Дунайського екологічного форуму також буде залучений до процесу прийняття рішень. Відбір на грант буде заснований на якості проектної пропозиції, її реальності, присутності та кількості партнерів по співпраці, та ймовірності впливу на довкілля цієї країни. Відбір буде здійснений, основуючись на добре визначених критеріях, які дозволять оцінити:

Вплив на довкілля

 • вимірюване зменшення рівня забруднення органічними речовинами;

 • індикатори.

Підхід НУО/метод

 • використовуються методи, які можна практично застосувати та які є ефективними;

Співпраця

 • багатосекторна співпраця;

Якість пропозиції

 • реалістичний план дій;

 • ефективний за витратами бюджет

Спроможність штату

 • компетентність та досвід штату НУО

Крок 4 – Повідомлення НУО (Нагороджено чи відхилено: в жовтні 2003)

Як тільки проекти-переможці будуть відібрані, НУО будуть про це повідомлені. Їм також буде надана інформація з питань фінансового управління та вимог щодо звітності.

Крок 5 – Впровадження проекту (Січень-грудень 2004)

Після того, як контракт укладений належним чином з НУО, проект можна впроваджувати як це заплановано. Ця частина стане частиною другої фази проекту, який очікується розпочати у грудні 2003.

КОНТАКТИ

За більш детальною інформацією щодо процедури подання пропозиції, так само як щодо керівних принципів, Вам потрібно звернутися до Регіонального екологічного центру РЕЦ-Київ.

Адреса: 01601, Київ, вул.. Хрещатик 5, к.611; тел./факс: (044) 228-3650; e-mail: grant@rec-kyiv.org.ua ;

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Паралельно з національними грантами, РЕЦ-ЦСЄ пропонує Регіональні гранти сумою до 35,000 EUR для НУО, які працюють в басейні р.Дунай. За більш детальною інформацією про цю програму звертайтеся до веб-сторінки: www.rec.org або звертайтесь до пані Entela Pinguli в головний офіс РЕЦ-ЦСЄ (e-mail: Epinguli@rec.org; Tel: [36-26] 504-000; Fax: [36-26] 311-294).

Більше інформації щодо ГЕФ Дунайського регіонального проекту можна знайти на веб-сторінці МКЗД: http://www.icpdr.org.

За рішенням донорів, з технічних причин, впровадження цього проекту було розділене на кілька фаз. Відбірковий процес (за винятком зустрічі переможців) є частиною першої фази Дунайського регіонального проекту, який буде продовжуватися до кінця жовтня 2003 року. Зустріч переможців і впровадження гранту є частиною другої фази впровадження, яку планується розпочати до листопада 2003. Тому що РЕЦ-ЦСЄ є відповідальним за впровадження проекту, дати можуть змінюватися відповідно до бажань донорів. Потенційні затримки є поза контролем РЕЦ, в той же час РЕЦ докладе всіх зусиль до того, щоб забезпечити чіткий та безперервний перебіг цього проекту.

best sexual position during pregnancy